Emiel Van Rompaey-prijs voor Plantkunde

ReglementArt. 1 De Nationale Plantentuin van België schrijft een tweejaarlijkse "Emiel Van Rompaey-prijs voor Plantkunde" uit voor werken die be- trekking hebben op de taxonomie, de inventarisatie, de verspreiding of de bescherming van de zaadplanten- of sporenplantenflora van België en het Groothertogdom Luxemburg. De prijs of een gedeelte ervan kan toegekend worden voor een afzonderlijk en zelfstandig werk of voor meerdere samenhorende werken, tot stand gebracht door een enkele auteur, door een collectief van auteurs of door één of meer verenigingen met rechtspersoonlijkheid. Een dossier bestaande uit meerdere werken tot stand gebracht door verschillende auteurs, wordt slechts in aanmerking genomen indien het een homogeen geheel vormt. De werken moeten dateren uit één van de vier jaren vóór het jaar van indiening.

Desgevallend kan een onderwerp voorgesteld of opgelegd worden; dit wordt dan minstens vier jaar vooraf bekend gemaakt.

Art. 2 Het in aanmerking komend werk moet grondig en oorspronkelijk zijn en kan bestaan uit gepubliceerde teksten of illustraties, publiceerbare getypte manuscripten, materieel werk (b.v. flora-inventarissen), illustratie van de flora van België en van het Groothertogdom Luxemburg, acties voor het behoud van bedreigde soorten of hun standplaats. De taal van de teksten is Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Art. 3 Binnen de drie maanden na de proclamatie van de prijs, moet de laureaat beslissen of hij zich al dan niet het recht voorbehoudt de bekroonde inzending - voor zover nog niet gepubliceerd - zelf eventueel te publiceren of te gebruiken. Hij moet deze beslissing per aangetekende brief aan het in artikel 4 vermelde adres sturen, zoniet wordt hij geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan aan de Nationale Plantentuin van al zijn auteursrechten op de bekroonde inzending, inbegrepen de rechten van vertaling; de Nationale Plantentuin krijgt dan het recht de bekroonde inzending uit te geven, te laten uitgeven of anders te gebruiken.

Art. 4 Het volledig dossier van kandidaatstelling moet ingediend worden tussen 1 januari en 20 mei van de onpare jaren. Het wordt gericht aan de Nationale Plantentuin van België, E. Van Rompaey-prijs, Domein van Bouchout, 1860 Meise.

Naast het eigenlijke werk, zal het dossier eveneens en in zesvoud bevatten: (1) een samenvatting, (2) een toelichting die aantoont dat het ingediende werk betrekking heeft op de domeinen die binnen het toepassingsgebied van de prijs vallen (zie art. 1), en (3) de lijst van ingediende publicaties of andere stukken.

Kandidaturen mogen ook door andere personen dan de kandidaat zelf voorgedragen worden. In ieder geval moet de kandidaat een "voor akkoord" getekend exemplaar van het voorliggend reglement afleveren, vóór hij voor een prijs in aanmerking kan komen.

Art. 5 De jury wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, een vertegenwoordiger van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, de voorzitter van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging of zijn afgevaardigde en de twee departementshoofden en de directeur van de Nationale Plantentuin van België of hun afgevaardigden. Nederlandstaligen en Franstaligen zullen in gelijk aantal vertegenwoordigd zijn. De directeur van de Plantentuin roept de jury samen.

De jury duidt tussen haar leden een voorzitter en een secretaris aan.

De jury zal uitspraak doen tegen 30 juni van het jaar van indiening.

De jury beslist met meerderheid van stemmen. Zij stelt een geschreven verslag op. Zij behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen of slechts een gedeelte van het bedrag van de prijs uit te reiken. Zij is niet verplicht haar beslissing te rechtvaardigen.

De laureaten zullen geproclameerd worden in een openbare zitting.

Art. 6 De oproep voor kandidaturen gebeurt in het tijdschrift "Dumortiera", doch kan ook langs andere geëigende wegen geschieden.

Art. 7 Het totale bedrag van de prijs wordt voor iedere periode bepaald door de Beheerscommissie van de Rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België, rekening houdend met de zuivere opbrengst van het legaat van 12.395 EUR (500.000 BEF). Indien zij het nuttig oordeelt, kan de jury eigenmachtig het bedrag splitsen, doch de delen mogen niet kleiner zijn dan een vierde van het totaal. De niet uitgereikte bedragen worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 8 Voor al de gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist de jury zonder verhaal.

Art. 9 Dit reglement kan gewijzigd worden door de Beheerscommissie van de Rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België samen met de notaris, uitvoerder van het testament waarbij de prijs werd ingesteld, beslissend bij volstrekte meerderheid van de vergadering waarop minstens de helft van de stemgerechtigde leden van de Beheerscommissie aanwezig zijn.